+37061231111
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

95 kodas

Profesinė kvalifikacija kroviniams ir keleiviams vežti komerciniais tikslais 95 kodas yra reglamentuojamas  teisės aktų kurie numato, kada keleivius ir (arba) krovinius vežantys vairuotojai privalo nustatyta tvarka įgyti 95 kodą (pradinę profesinę kvalifikaciją) ir periodiškai šią  kvalifikaciją tobulinti .Ji yra privaloma visiems Europos vairuotojams, norintiems vežti krovinius ir keleivius komerciniais tikslais (t.y. už atlygį).

Vairuotojų pradinę profesinę kvalifikaciją bei periodišką  tobulinimasi(95  kodas) nustato 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB. Direktyvos nuostatos taikomos vairuotojams (įskaitant vairuotojus, ne Europos Sąjungos piliečius, kuriuos įdarbina Lietuvos Respublikos vežėjai), vežantiems keleivius  arba krovinius  C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE  transporto priemonėmis.

95 kodas – kursų trukmė

Vairuotojai, kurie vairuotojų pažymėjimus yra įgiję po 2008 m. rugsėjo 10 d., 95 kodą privalo įgyti, jeigu keleivius veš D1, D1E, D, DE kategorijų t.p.. Vairuotojai pažymėjimus gavę po 2009 m. rugsėjo 10 d., jeigu jie veš krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų t. p..Tokie vairuotojai turės baigti žemiau lentelėje nurodytos  trukmės kursus:

 Kategorija  amžius
18 metų ir daugiau 21 metai ir daugiau
D1, D1E 280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas) 140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)
D, DE 280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas)Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu
Vairuotojo amžius
18 metų ir daugiau 21 metai ir daugiau
C1, C1E                                           140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)
C, CE 280 val. (teorija) ir 20 val. (praktinis vairavimas) 140 val. (teorija) ir 10 val. (praktinis vairavimas)

Profesinės kvalifikacijos (95 kodas) tobulinimo mokymo kursą vairuotojai privalo išklausyti periodiškai – kas penkerius metus. Vairuotojai, įgiję profesinės kvalifikacijos periodinio tobulinimo pažymėjimus keleiviams (arba kroviniams) vežti, pakartotinai mokymo kursų baigti neprivalo, jeigu įgyja kitos kategorijos transporto priemonės vairavimo teisę keleivius (arba krovinius) vežti.

Vairuotojai kurie įgijo bent vienos kategorijos (D1, D1E, D, DE, )  transporto priemonių  vairuotojų pažymėjimus iki 2008 m. rugsėjo 10 d. ar (C1, C1E, C arba CE), 2009 m. rugsėjo 10 d.privalo išklausyti 35 val. (teorija) profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą(95 kodas).

Kai vairuotojas persikvalifikuoja (pvz., turi kvalifikacijos pažymėjimą (95 kodas), patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius ir pageidauja įgyti tokį pažymėjimą vežti keleivius arba atvirkščiai)

Transporto priemonių kategorija, į kurią persikvalifikuojama                                            Amžius
18 metų ir daugiau 21 metai ir daugiau
D1, D1E 70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas) 35 val. (teorija) ir  2,5 val. (praktinis vairavimas)
D, DE 70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas)*
C1, C1E 35 val. (teorija) ir 2,5 val. (praktinis vairavimas)
C, CE 70 val. (teorija) ir  5 val. (praktinis vairavimas) 35 val. (teorija) ir  2,5 val. (praktinis vairavimas)

Persikvalifikavimas būtinas ir tuo atveju, kai vairuotojai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti keleivius, o po šios datos įgijo vairavimo teisę vežti krovinius. Ši nuostata taip pat taikoma ir vairuotojams, kurie iki 2009 m. rugsėjo 10 d. buvo įgiję vairavimo teisę vežti krovinius, o po šios datos įgijo vairavimo teisę vežti keleivius.*Vežant keleivius reguliariais reisais ne ilgesniu kaip 50 km maršrutu.

Kokie vairuotojai neprivalo įgyti profesinės kvalifikacijos (95 kodas)

95 kodas vairuotojams neprivalomas, jei veža  keleivius ar kroviniusi nekomerciniais tikslais,  t. p. vairuoja asmeniniais tikslais,  naudoja asmenims mokyti praktinio vairavimo,viešosios tvarkos palaikymo, gelbėjimo, kitiems specialiesiems darbams atlikti,  vairuojantys transporto priemones, kurių didžiausias leistinas greitis neviršija 45 km/h. Tokiems vairuotojams neprivalomi ir periodiniai mokymai,kurie vyksta kas 5 metus. 

Kaip įgyjama pradinė profesinė kvalifikacija (95 kodas)? Ar būtina turėti teisę vairuoti keleivines ar krovinines transporto priemones?

Prieš įgydamas pradinę profesinę kvalifikaciją, asmuo privalo turėti bent B kategorijos motorinių t. p. vairavimo teisę. Teisę vairuoti pageidaujamos kategorijos (vežti keleivius arba krovinius) transporto priemones galima įgyti prieš mokantis 95 kodo mokymo kursuose, mokantis lygiagrečiai šiuose kursuose arba juos baigus.

95 kod pav

Ko bus mokoma  kursuose?

95 kodo Mokymo  turinys, tikslai bei kompetencijos yra išdėstytos mokymo programose, patvirtintose Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos direktoriaus įsakymu ir švietimo ir mokslo ministro įsakymu įregistruotame studijų ir mokymo programų registre. Pagrindinės mokymo temos orientuotos į racionalų, ekonomišką, įskaitant saugos reikalavimus, vairavimo mokymą, teisės aktų, susijusių su vairuotojo darbo ir poilsio režimu, nagrinėjimą, saugų bei patogų keleivių vežimą, krovinių tvirtinimą, riziką bei prevencijos priemones siekiant išvengti nelaimių ir pan.  

Kas turi teisę organizuoti 95 kodo kursus 

Organizuoti vairuotojų pradinės profesinės kvalifikacijos (95 kodas) ir šios kvalifikacijos periodinio tobulinimo mokymo kursus ir išduoti pažymėjimus, kurie patvirtina pradinę profesinę kvalifikaciją arba kvalifikacijos periodinį tobulinimą, turi teisę mokymo įstaigos, nustatyta tvarka gavusios licenciją vykdyti keleivinių ir krovininių transporto priemonių vairuotojų pradinės profesinės

paz 3106

Pažymėjimų tipai baigus 95 kodo kursus ir ką su jais toliau daryti

Profesinio mokymo pažymėjimai:

3101 išduoda valstybiniai profesinio mokymo teikėjai asmeniui, baigusiam šio teikėjo vykdomą kvalifikacijai įgyti skirtą formaliojo profesinio mokymo programą

3102 išduoda nevalstybiniai profesinio mokymo teikėjai asmeniui, baigusiam šio teikėjo vykdomą kvalifikacijai įgyti skirtą formaliojo profesinio mokymo programą

Kompetencijų įvertinimo pažymėjimas

3017 išduoda Švietimo ir mokslo ministerijos akredituotos kompetencijų vertinimo institucijos asmeniui, gavusiam teigiamą įgytų kompetencijų teorinės ir praktinės dalies įvertinimą

Kvalifikacijos pažymėjimai

4111 išduoda valstybiniai profesinio mokymo teikėjai asmeniui, baigusiam šio teikėjo įstaigoje kvalifikacijai įgyti skirtą formaliojo profesinio mokymo programą ir gavusiam profesinio mokymo pažymėjimą (kodas 3101) ir kompetencijų vertinimo institucijoje gavusiam kompetencijų įvertinimo pažymėjimą (kodas 3107)

4112 išduoda nevalstybiniai profesinio mokymo teikėjai asmeniui, baigusiam šio teikėjo įstaigoje kvalifikacijai įgyti skirtą formaliojo profesinio mokymo programą ir gavusiam profesinio mokymo pažymėjimą (kodas 3102) ir kompetencijų vertinimo institucijoje gavusiam kompetencijų įvertinimo pažymėjimą (kodas 3107)

Pažymėjimas

3106 nevalstybiniai profesinio mokymo teikėjai asmeniui, baigusiam formaliojo profesinio mokymo programą, skirtą kompetencijai įgyti teisės aktų reglamentuojamam darbui ar funkcijai atlikti

Baigus kursus (ilgasis 95 kodas) mokymo įstaigoje yra išduodamas pažymėjimas 3101 arba 3102 .išlaikius egzaminą kompetencijų vertinimo institucijoje išduodamas pažymėjimas 3107 ir tada mokymo įstaiga išduoda galutinį pažymėjimą 4111 arba 4112. Mokantis pagal kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą( trumpoji programa 95 kodas) ir išlaikius mokymo įstaigoje egzaminą išduodamas 3105 arba 3106 pažymėjimas. tada vairuotojas privalo nuvykti į valtybės įmonę “Regitra” ir pasikeisti vairuotojo pažymėjimą, kuriame jau bus įdėtos atžymos apie 95 kodą, tai padaryti yra būtina, nepakanka turėti 95 kodo baigimo pažymėjimą, galioja tik vairuotojo pažymėjime padarytas įraša, kuris įrodo, kad esate praėjęs profesinės kvalifikacijos (95 kodas) kėlimo kursą.

95 kod pav2

95 kodas – mokymo pasiekimai

Įgyja reikiamų profesinių teorinių žinių ir praktinių įgūdžių saugiai vežti krovinius C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E, DE kategorijų motorinėmis transporto priemonėmis.

Ko yra mokoma?

Racionalus važiavimas, įskaitant saugos reikalavimus:

 1. transporto priemonės kinematinių grandinių charakteristikos (sukimo momentas, variklio galia, optimalūs sūkiai, pavarų perdavimo skaičius);
 2. valdymo sistemos, jų charakteristikos ir veikimas bei transporto priemonės valdymas (pneumatinės ir hidraulinės stabdžių sistemos, papildomos stabdžių sistemos, kombinuotas darbinių stabdžių ir papildomos stabdžių sistemos naudojimas, geresnis pavarų ir transporto priemonės inercijos naudojimas, transporto priemonės greičio mažinimas ir jos stabdymas važiuojant nuokalne, veiksmai sugedus transporto priemonei);
 3. ekologiškas (ekonomiškas) transporto priemonės vairavimas (veiksniai, mažinantys aplinkos taršą ir degalų sąnaudas, būdai važiuoti taupiai);
 4. su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų (1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 227) ir 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) reikalavimai ir taikymas, baudos už tachografo nenaudojimą ar jo rodmenų klastojimą, vairuotojo teisės ir pareigos, reikalavimai vairuotojo pradinei kvalifikacijai ir kvalifikacijos tobulinimui;

Sveikatos, kelių eismo ir aplinkos sauga, paslaugų teikimas ir logistika:

 1. rizika, kurią kelia eismas, kelių eismo nelaimių priežastys, nelaimingi atsitikimai, kurie gali ištikti kelių transporto sektoriuje, materialinės ir finansinės pasekmės;
 2. kelio galimiems nusikaltimams, nelegaliam migrantų ir kontrabandinių prekių vežimui užkirtimas ir prevencinės priemonės, galimos pasekmės vairuotojui ir vežėjui, vairuotojo ir vežėjo atsakomybę reglamentuojantys teisės aktai;
 3. rizika, kurią gali sukelti vairuotojo darbo sąlygos, netinkami judesiai ir neteisingos sėdėsenos padėtys, transporto priemonės pakrovimas ir iškrovimas;
 4. fizinių ir psichinių gebėjimų svarba, sveika ir subalansuota mityba, alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų poveikis, nuovargio ir streso požymiai, darbo ir poilsio ciklo reikšmė;
 5. avarinės situacijos įvertinimas ir elgesys susiklosčius avarinei situacijai (pagalbos iškvietimas, pirmosios pagalbos suteikimas nukentėjusiesiems, veiksmai kilus gaisrui, evakuojant keleivius, atsakant į smurtą), avarijos ataskaitų rengimas;
 6. reikalavimai vairuotojo elgesiui dėl vežėjo reputacijos, vairuotojo teikiamų paslaugų svarba vežėjui, vairuotojo vaidmuo žmonėms, su kuriais tenka bendrauti, techninė transporto priemonės priežiūra, darbo organizavimas, komercinės ir finansinės netinkamų veiksmų pasekmės.

Racionalus važiavimas, įskaitant saugos reikalavimus:

 1. transporto priemonės pakrovimas (saugos ir transporto priemonės eksploatavimo reikalavimai), pakuočių ir padėklų tipai, pagrindiniai krovinių, kuriuos būtina įtvirtinti, tipai, krovinių fiksavimo ir tvirtinimo būdai, tvirtinimo įtaisai ir jų patikrinimas, krovos įranga ir jos naudojimas, krovinio dengimo būdai ir priemonės;
 2. transporto priemones veikiančios jėgos, pavarų naudojimas atsižvelgiant į transporto priemonės apkrovą ir kelio profilį, transporto priemonės ir junginio ašių apkrovų apskaičiavimas, apkrovų pasiskirstymas ir pasekmės dėl per didelės apkrovos, transporto priemonės stovumas ir svorio centras;
 3. krovinių vežimą reglamentuojantys teisės aktai, Europos Bendrijos leidimų, licencijų išdavimo tvarka, krovinių vežimo sutartimis nustatomi įpareigojimai, krovinių vežimo dokumentai ir jų rengimo tvarka, kelionės leidimų naudojimas, valstybių sienų kirtimo tvarka;
 4. krovinių vežimo kelių transportu ekonominiai ypatumai ir rinka, krovinių vežimo kelių transportu palyginimas su jų vežimu kitomis transporto rūšimis, krovinių vežimas už atlygį arba savo sąskaita, krovinių vežėjų veiklos organizavimas, skirtinga vežimo specializacija, krovinių vežimo sektoriaus pokyčiai (paslaugų įvairovė, vežimas geležinkelių ir kelių transportu, subrangos sutarčių sudarymas ir t. t.).

Praktinio mokymo turinį vairuotojams, siekiantiems įgyti 95 kodo pažymėjimą, patvirtinantį pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius, sudaro šios pagrindinės temos:

 1. taisyklingas įsėdimas į transporto priemonę. Valdymo mechanizmų, signalizacijos, kontrolės, informacijos ir matavimo prietaisų išdėstymas, paskirtis, naudojimas, rodmenų suvokimas. Tachografo paruošimas darbui.
 2. variklio užvedimas, pajudėjimas, važiavimo pradžia, pavarų perjungimas, stabdymas, sustabdymas nustatytoje vietoje. Pakrovimo bei krovinio tvirtinimo įrangos pasirinkimas pagal pateiktą krovinį ir jos patikrinimas. Saugus ir taisyklingas krovinio pakrovimas ir tvirtinimas, iškrovimas.
 3. Važiavimas tiesiai ant sausos ir slidžios dangos. Stabdymas ant slidžios dangos, apvažiuojant kliūtį. Stabdymas važiuojant vienos pusės ratais ant slidžios dangos, kitos pusės – ant sausos. Transporto priemonės valdymas atsiradus šoniniam slydimui. Pajudėjimas įkalnėje su sausa ir slidžia danga. Važiavimas nuokalne ir posūkyje su sausa ir slidžia danga. Stabdymas nuokalnėje su sausa ir slidžia danga.
 4. Racionalus ir ekonomiškas transporto priemonės vairavimas dieną ir tamsiu paros metu (pagal galimybes) ne gyvenvietėje, keliuose su įkalnėmis ir nuokalnėmis, viena ir keliomis eismo juostomis važiavimo kryptimi, staigiais posūkiais, skirtingomis kelio dangomis.
 5. Racionalus ir ekonomiškas transporto priemonės vairavimas dieną ir tamsiu paros metu (pagal galimybes) gyvenvietėje, kurioje yra įkalnės ir nuokalnės, viena ir kelios eismo juostos važiavimo kryptimi ir neintensyvus eismas.
 6. Racionalus ir ekonomiškas transporto priemonės vairavimas, vadovaujantis navigacijos prietaisu, dieną ir tamsiu paros metu (pagal galimybes) gyvenvietėje, kurioje yra įkalnės ir nuokalnės, viena ir kelios eismo juostos važiavimo kryptimi, nereguliuojamos ir reguliuojamos sankryžos, nuvykstant į du ar daugiau nurodytų punktų.

         Motorinių Transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa: 260084034

         Motorinių Transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa: 265084056

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.